Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Nhành hoa trắng cho anh!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36641
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Nhành hoa trắng cho anh!   Mon Aug 03, 2009 9:29 am

Ngày aáy em noùi vôùi anh em thích taát caû loaïi hoa coù maøu traéng. Anh mỉm cười noùi raèng "coâ beù cuûa anh moäng mô thaät ñaáy". Em khoâng bieát mình coù moäng mô khoâng nöõa nhöng em luoân nhìn ñôøi vôùi ñoâi maét thaät ngaây thô, giaûn ñôn, vaø khi beân anh em cuõng theá. Anh höùa vôùi em raèng “Anh seõ giöõ caùnh hoa maøu traéng aáy luoân tinh khoâi nhö theá maõi nheù!”. Em thaáy traùi tim mình roän raõ thaàm caûm ôn cuoäc ñôøi ñaõ mang anh ñeán beân em -moät bôø vai thaät vöõng chaõi -cuûa rieâng em trong cuoäc ñôøi naøy. Em khoâng bao giôø ngôø raèng em laïi maát anh nhö moät ñònh meänh, khoâng bieát bao laàn em ngaån cao ñaàu maø khoùc khi nghó raèng anh ko coøn yeâu em nöõa. Theá maø giôø ñaây em laïi chia tay anh vónh vieãn cuøng vôùi nhaønh hoa maøu traéng ñoù, töø baây giôø em coù coøn thích hoa coù maøu traéng aáy nöõa khoâng? Môùi ñoù thoâi ñaõ hai laàn anh boû em ra ñi maø em khoâng ngôø tôùi. Coù nhöõng con ñöôøng ngaøy aáy bao laàn in boùng chuùng ta theá maø giôø naøy chæ coøn mình em ñôn bước, bao kæ nieäm ngaøy aáy hieän veà chæ coøn em bieát nhớ, bieát thöông, em neân ñi ngang qua ñoù nöõa khoâng anh? Em chæ muoán treân cuoäc ñôøi naøy ñoâi khi voâ tình thoaùng ñöôïc nhìn daùng anh ñeå ñöôïc giaän hôøn, ñeå traùch moùc nhöng maõi maõi chæ laø ñieàu em muoán . Chieàu nay, em thaáy loøng mình nheï teânh khi tiễn anh một đoạn đường ngaén nhưng đoạn đường ấy laøm mình xa nhau muoân truøng, böôùc treân con ñöôøng veà maët cho nöôùc möa laøm traùi tim em laïnh coùng, nhöõng gioït nöôùc maét vì ai maø tröôùc ñaáy em thaàm höùa khoâng bao giôø rôi vì anh nöõa cöù thi nhau hoøa vaøo côn möa ñeâm nay. Em muoán nhöõng gioït nöôùc möa aáy mang heát nhöõng noåi buoàn, nhöõng kæ nieäm veà anh. Taïi sao em laïi laø ngöôøi ôû laïi để tiễn một người đi, töông lai em vaãn ñang ôû phía tröôùc vôùi thaät nhieàu moäng ñeïp vaø em seõ tìm cho mình moät ngöôøi khaùc ñeå seû chia cuøng em ñeå ñi tiếp cuoäc soáng laøm con ngöôøi naøy, em khoâng muoán quay löng laïi ñeå nhìn những kæ nieäm ñau loøng aáy. Nhöng sao em vaãn thaáy mình coøn nhôù, coøn thöông anh nhieàu laém anh aø ! Vónh bieät anh maõi maõi, tình yeâu ñaàu tieân cuûa em. Anh mang taát caû moäng mô ngaøy aáy, maøu hoa traéng aáy vaø caû nhöõng kæ nieäm ngaøy đoù trao cho em ñeå giôø naøy chæ moät mình em giöõ laáy chuùng. Nhaønh hoa traéng aáy laàn cuoái cuøng em cuõng taëng cho anh veà beân kia cuoäc ñôøi naøy, anh ôi biết khoâng!?!Được sửa bởi maylangdu ngày Mon Sep 21, 2009 9:27 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Thanh Diệp
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : happy
Nữ
Tổng số bài gửi : 4750
Age : 31
Đến từ : Long An
Châm ngôn sống : sống không thẹn với lòng
Số lần được cám ơn : 68
Điểm : 41665
Ngày tham gia : 25/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Mon Aug 03, 2009 4:09 pm

Ai khi đã yêu đều không mong ước mình được hạnh phúc nhưng cuộc sống cứ trêu đùa mình.Tình yêu đầu với bao mơ mộng,đặt bao niềm tin để rồi giờ đây lại phải chấm dứt.Dấu chấm hết này liệu có dứt được không khi mà trái tim cứ thôi thúc mãi.Mình rất hiểu nỗi lòng hiện giờ của bạn,nhưng bạn ơi,cuộc sống này còn dài,biết đâu sau này mình tìm được hạnh phúc mới tốt đẹp hơn thì sao?Rồi bạn sẽ thấy tương lai tòan màu hồng,hãy cứ tin vào chính bản thân mình bạn nhé!Mình tin bạn sẽ làm được.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36641
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Tue Aug 04, 2009 10:00 am

mình cũng hy vọng thế! không biết cuộc sống này có mang lại cho mình 1/2 thật sự của mình không nữa? nhưng mình vẫn cứ tin cuộc sống sẽ công bằng với mình nhé bạn?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36641
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Wed Aug 05, 2009 8:00 am

Anh àh, mới đó thôi mà đã gần 50 ngày kể từ ngày anh ra đi rồi phải không anh? Em sẽ đến với anh để anh không cảm thấy mình cô đơn. Anh có biết trong sâu thẳm trái tim em vẫn còn yêu anh nhiều lắm anh àh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36641
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Thu Aug 06, 2009 9:06 am

Em đã cố bảo lòng mình hãy sống cho thanh thản, hãy quên anh để đi bên người đến sau những bước chân bình yên như ngày trước. Nhưng sao em luôn thấy ngập ngừng vậy anh? EM sẽ cố đối xử công bằng với người ấy, hãy giúp em trở về ngày xưa nhé anh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36641
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Wed Aug 12, 2009 10:15 am

:( What a Face :D Arrow Nhớ một lần rồi một lần nữa thôi. Em sẽ tìm cho mình một tình yêu mới anh nhé! Em sẽ không buồn nữa và em sẽ chấp nhận nó như ngày đầu anh đã đến bên em
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36641
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Thu Aug 13, 2009 2:15 pm

Em vẫn sống như ngày xưa vẫn sống
Vẫn vui đùa, vẫn hát, vẫn cười tươi
Khi đêm về em vẫn dạo chơi
Vẫn lặng lẽ đếm mùa thu lá đỏ
Nổi buồn của em thời gian đang xóa
EM chôn vùi thành kỉ niệm lãng quên


Được sửa bởi maylangdu ngày Mon Sep 14, 2009 8:48 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36641
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Thu Sep 03, 2009 10:43 am

Lời tạ từ em không nhận đâu anh
Nay chia cắt là mình xa nhau mãi mãi
Anh ở đó, em mang nhành hoa trắng
Đứng bên anh chỉ thấy khói hương nhoè
Vài bước thôi nhưng không bao giờ em thấy
Bóng dáng anh như sương khói bay về!!!!


Được sửa bởi maylangdu ngày Thu Sep 17, 2009 2:48 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36641
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Tue Sep 08, 2009 9:11 am

Một ngày trôi qua em nhớ về ngày ấy
Bước bên nhau anh nói câu thề
Giờ đây em vẫn đi trên con đường ấy
Đi bên người em gọi là người yêu
Nhưng đôi mắt thoáng buồn khi bắt gặp
Kỉ niệm một thời em sánh bước bên anh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
fenhitler
Thành viên mới
Thành viên mới
avatar

Nam
Tổng số bài gửi : 5
Age : 30
Đến từ : Bình Định
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 33147
Ngày tham gia : 23/05/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Mon Sep 14, 2009 8:31 am

xin lỗi bạn maylangdu nhiều nhiều!
Mấy ngày nay bước vào năm học mới bận quá nên ko thể nhắn tin cho bạn được. Mình đã hiểu bạn nhiều hơn, nhưng tại sao bạn lại tự giằng vặc mình như vậy, trong chuyện của bạn ko có ai có lỗi cả mà cũng ko phải do "tình đầu" đâu bạn à. Nếu mình trong hoàn cảnh của anh người yêu bạn thì mình cũng hành động như vậy thôi, đó là sự hi sinh cho người yêu mà chắc bạn trai nào cũng làm vậy. Nhưng bạn biết anh ấy hi sinh như vậy ko phải để thấy bạn day dứt như bây giờ mà anh ấy chỉ muốn bạn tốt đẹp hơn. Vậy tại sao bạn ko giúp anh ấy đạt được ước nguyện cuối cùng này?! Tôi ko nói bạn hãy quên anh ấy đi mà tôi chỉ muốn nói bạn hãy xem đó là một kỉ niệm đẹp để lưu giữ và hãy bước tiếp con đường của mình, có vậy bạn mới thật sự yêu anh ấy, yêu bản thân mình và ko có lỗi với người đến sau. Chúc bạn may mắn!
Nếu bạn muốn nói gì với mình thì hãy vào bài viết của mình nhé, vì mình ko có thời gian để xem mấy bài viết khác đâu. :D . Thân ái!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36641
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Mon Sep 14, 2009 8:58 am

Có gì đâu mà bạn phải xin lỗi nè. Mình đã nói với bạn rồi bất kể chuyện gì cũng có nguyên nhân mà. Bạn đã hiểu được mình rồi mình cũng không biết nói gì với bạn nữa. Bạn đã khuyên mình như thế mình sẽ cố gắn thực hiện. Và mình mong rằng bạn cũng làm được điều bạn đã khuyên mình vì mình biết bạn cũng đang vướn vào như mình mà. Wink Chúc bạn hạnh phúc
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36641
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Mon Sep 21, 2009 9:23 am

Anh! Thế là 70 ngày anh xa em vĩnh viến. Anh có biết không em đã cố gắn gạt nổi đau để cho mình cơ hội tìm hạnh phúc bên người yêu. Thế nhưng em vẫn không thôi nhớ về anh. Kỉ niệm ngày ấy sao cứ sống mãi làm lòng em đau nhói. Em chỉ thấy bóng hình anh đâu đó khi gần người khác. Tại sao thế anh, tại sao em không thể sống cho riêng em được, có phải em yêu anh hơn chính em để bây giờ em là người ở lại nhưng trái tim em đã theo anh đi về nơi đó. Anh có biết em sống khổ sở thế nào không? Em đã cố vui, cố gắn làm những gì mình có thể như lời khuyên của anh nhưng em vẫn không làm được anh à!!!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36641
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Mon Sep 28, 2009 4:04 pm

Ngày hôm qua em lại viếng mộ anh đấy. Em đã mang cho anh rất nhiều hoa hồng trắng, anh có thấy không? Gió lay mái tóc em và em nhớ lại lời anh nói "cơn gió..........". Bất chợt em mỉm cười, em biết anh còn nhớ tới em như em hôm nay. Hoa hồng em mang cho anh còn hé nụ, như đang cười cùng em. Em không khóc nữa khi đến thăm anh đâu nè! Em chỉ cười khi được gặp lại anh thôi hà. Ở phương trời nào em vẫn nhớ về anh, tình yêu đầu tiên của em ơi. Mà anh có biết không em đã tìm được người yêu rồi đó, hy vọng người ấy sẽ không bỏ em một mình như anh. Và hôm nay người ấy chở em đến viếng thăm anh đấy, có biết không hả????
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36641
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Wed Oct 07, 2009 8:19 am

Có những thứ không ai có thể hiểu cho em, nhưng em cũng không muốn ai hiểu nữa anh à. Ai cũng bảo anh đã ra đi là đã trọn một kiếp người, em đừng nên sống trong hoài niệm như vậy. Nhưng mỗi khi cô đơn, em lại nhớ ngày ấy. Trong tình yêu đâu ai biết mình dại hay khôn anh nhỉ. Người ta bảo tình đẹp là tình dang dở, có đúng không anh?Em vẫn cười, vẫn hồn nhiên như ngày nào nhưng nụ cười ấy đã mất đi sự tươi tắn, đôi lúc hạnh phúc không là hữu hình phải không anh. Anh vẫn luôn bên lề cuộc sống của em, chúng ta không hẹn nhau kiếp sau, nhưng kiếp này anh đã yêu em trọn vẹn, nếu một lần ta được yêu nhau em cũng sẽ "yêu anh một kiếp con người". Anh hãy ngủ yên! Hãy yên tâm nhé! Em sẽ sống tốt như lúc em chưa biết thế nào đau khổ, chưa biết thế nào là chia tay, em sẽ không khóc cho tình mình tan vỡ, cố nhân ơi đừng bận tâm cho em nhé!!!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Thang
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : scared
Nam
Tổng số bài gửi : 168
Age : 34
Đến từ : Nghệ An _ Vũng tàu
Châm ngôn sống : trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng
Số lần được cám ơn : 1
Điểm : 32613
Ngày tham gia : 10/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Thu Oct 08, 2009 12:57 pm

Anh lại đến với diễn đàn , anh không hay chưa thể rời xa nó cũng như không thể quên dược em Thắm ạ . Nhưng để ho em có dược cuộc sống bình yên như em mong mỏi anh sẽ cố gắng , và anh tin vì em anh sẽ làm dược diều đó thôi phải khong em? Anh thấy rất buồn khi tinh anh dang nồng say nhất lại phải nói với em những lời như thế , anh chỉ biết cầu chuc cho em sẽ thật hạnh phúc bên người em đã lựa chọn , anh mong rằng người đó sẽ mang hạnh phúc đến cho em hơn anh , và sẽ yêu em nhiều hơn anh . Em dừng bao giờ say xỉn nữa em nhé , thấy em như vậy anh đau lòng lắm em biết không ? em hãy mạnh dạn bước tren con đường tren sự lựa chọn của em , một sự lựa chọn mà em cho la đung đắn em nhé , từ đây anh sẽ trao lại cho em cuộc sống bình yên em vốn có .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Thang
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : scared
Nam
Tổng số bài gửi : 168
Age : 34
Đến từ : Nghệ An _ Vũng tàu
Châm ngôn sống : trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng
Số lần được cám ơn : 1
Điểm : 32613
Ngày tham gia : 10/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Thu Oct 08, 2009 1:07 pm

Muốn xóa mà sao không hết buồn
Tình còn mãi nhắc lệ đang tuôn
Đường xưa vạn dặm đeo thương nhớ
Lối cũ ngàn phương gánh tủi hờn
Một ánh trăng suông đau bóng lẻ
Đôi làn gió thoảng buốt thân đơn
Người đi bỏ lại tình vương vấn
Mải miết tìm nhau cố bước dồn
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36641
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Fri Oct 09, 2009 10:32 am

Em tặng riêng cho anh đấy "Anh Hai"
Chẳng bao giờ em bỏ mặc anh đâu.
Nhưng con tim có muôn ngàn lý lẽ.
Em chẳng thể ép được tim mình rằng sẽ…
Nói yêu anh bằng những dối lừa.

Đã bao giờ em bỏ mặc anh đâu?
Lời trách móc sao mà nghe chua chát?
Giọt nước mắt trên mi em bỏng rát.
Trách tim mình sao cứ mãi đa mang?

Vẫn biết mình chẳng thể là của nhau.
Dòng đời quá dài mà bàn chân em quá ngắn.
Đại lộ tình yêu ánh đèn vàng nhấp nháy.
Em cứ lưỡng lự hoài… màu đỏ, màu xanh?

Đừng đau lòng vì lựa chọn của em.
Bởi tình yêu em dành cho người khác.
Đừng quay mặt, đừng mím môi bối rối.
Đừng quên là em không bỏ mặc anh đâu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36641
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Tue Oct 13, 2009 10:40 am

Đêm qua em mơ thấy anh về
Trong mơ anh lau mắt cho em
Anh bảo em ơi đừng khóc nửa
Có anh dỗ dành ở cạnh em
Em khóc làm lòng anh tan nát
Rồi em thỏ thẻ với con tim
Em sẽ không bao giờ khóc nửa
Không lệ nhòa dẩm nát tim anh
Ta mỉm cười cho lòng ấm lại
Cây cỏ như vui cùng với gió
Rong chơi cho đến chiều xế tàn
Chợt tỉnh cơn mê sau du mộng
Phủ phàng giấc mộng đẹp vở tan
Mà mộng thì làm sao nên thật
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách vi
Khách viếng thămBài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Tue Nov 10, 2009 1:41 pm

hôm nay vào forum , tính lại vào trang thơ thả mấy bài, cho hết buồn , giết thời gian , nhưng tự nhiên cứ viết rồi xoá , cứ viết rồi xoá mà cuối cùng cả buổi không làm dc gì cả , mới vô diễn đàn dc mấy ngày , nên chưa biết gì nhiều , đi vòng vòng để tìm hiểu thì gặp mấy dòng này của bạn , buồn thật đấy .
mây lãng du nè , bạn có tin vào số phận không , có tin vào duyên kiếp không ... ,hỏi bạn là để hỏi chứ thực sư mình cũng không tin , nhưng trong dòng đời trắc trở , mình đã nhiều lần đổ lỗi cho số phận , cho trời đất ... , như tìm 1 cái gì đó để giải toả cho mình , để thoát khỏi hoàn cảnh mình đang gặp phải , dù chỉ là trong ý nghĩ thôi , nhưng chừng đó thôi cũng đủ để mình có thêm một niềm tin và nghị lực để bứoc tiếp .sự chia li ai mà không buồn , không dau hả bạn , nhưng mà có lẽ ta không nên cứ chìm đắm trong đó mãi ,rồi chết đi trong ủ rủ và âu sầu sao chứ , muốn vựot qua đựơc hoàn cảnh này không có ai giúp bạn dc đâu , mình và những ngưòi khác chỉ có thể động viên , chỉ có thể an ủi thôi , chứ không có ai có thể đưa tay mình ra mà kéo bạn ra khỏi vũng âu sầu này ,phải tự bạn thôi mây lãng du à ,mình không khuyên bạn hãy quyên đi , nhưng mong bạn hãy biết sắp xếp nó lại vàop 1 góc trong tim , hãy để cho nó ngủ yên đi , bạn đừng có đem nó ra dằn vặt nữa , thời gian sẽ giúp bạn vụơt qua tất cả , cuốc sống sẽ giúp bạn cuốn đi tất cả , những ngưòi thưong yêu bạn sẽ giúp bạn quên đi .
ngọn lửa lòng nó cứ cháy âm ĩ mãi đó mây lãng du à. không thể nào dập tắt dc đâu, bạn hãy thổi vào đó 1 luồng gió mới , cho ngọn lửa đó bừng lên , ngọn lửa mới này sẽ thiêu rụi ngọn lửa cũ trong lòng bạn đi , đó có lẽ là cách duy nhất . hãy đứng lên , nở 1 nụ cưòi và mở lòng mình ra đón nhận tình cảm của mọi ngưòi xung quanh , cho ngưòi khác 1 cơ hội và cũng tự cho mình 1 cơ hội đi bạn à . cuộc sống vẫn còn đẹp lắm ..........
mình đã từng nói với bạn . mình với bạn có nhiều điểm chung lắm .nên mình hiểu bạn một phần nào mà ,hi vọng bạn sẽ luôn có những nụ cười , thật tươi , thật dòn dã như khi mình đã chọc bạn cười . nhé
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thămBài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Tue Nov 10, 2009 2:22 pm

xin lỗi em yêu... anh phôi pha lời hứa
lại để em một mình trong cơn mưa dầm mùa hạ
buổi chia xa mà không có lời hẹn ứơc
lệ hoen mi những giọt nứơc lăn tròn
em ơi em ...
có phải không em trách anh nhiều lắm
và buồn nhiều lắm những giọt li tan
nên cứ hằng ngày ũ rũ buồn đau
tự hành hạ cho thân xác mình tàn tạ
em giam cầm tâm hồn mình tận đáy sâu đau khổ
để đổi lấy nỗi dằn vặt nơi anh sao
ở một nơi xa xăm nào đó
anh tự trách mình đã tự gieo cho em đau khổ
khiến cho em mòn mỏi héo khô cả tâm hồn
buồn lắm em à
và thật đau khi nhìn thấy em ngày đêm ủ rũ
cứ mãi mê trong những kỷ niệm ngọt ngào
em ơi em ... nếu như còn 1 chút nào đó ... yêu anh
và tha thứ cho anh về sự chia xa ngoài ứoc muốn
thì ..........
hãy đứng lên và mỉm cưòi em nhé
hãy sống cho em một cuộc đời hạnh phúc
hãy vui lên , vui cho cả những niềm vui mà anh chưa được tận hưỏng
và hãy nghĩ rắng sống cho mình là em đang sống cả hai....
em nhé
em đừng buồn và đừng khóc nữa
vì ở nơi xa anh cũng sẽ khóc và buồn theo từng giọt em tuôn
Về Đầu Trang Go down
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36641
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Wed Nov 11, 2009 9:19 am

Cám ơn anh một lần an ủi
Khi tình tôi đã chết từ lâu
Cảm ơn anh cho tôi lời tiếp bước
Một hành trình tìm một nửa giấc mơ
...................
Nửa vui tươi và nửa buồn sâu thảm
Nửa quyến luyến và nửa muốn chia phôi
Nửa hoài niệm và nửa nhìn phía trước
Nửa nằm mơ một nửa là hiện thực
Nửa bình minh và nửa lúc chiều tàn
Nửa lao xao và nửa không chút gợn
Nửa rì rào một nửa rất lặng yên
Nửa sướng vui và nửa nhiều khổ ải
Nửa bên lề còn nửa tựa ánh sao
Nửa trời xanh và nửa chợt mưa rào
Nửa sâu lắng và nửa nhiều nông nổi
Nửa thật nhanh và nửa không chút vội
Nửa dịu ngọt còn nửa thật đắng cay
Nửa tự do nhưng một nửa tù đày
Nửa lớn lao và nửa thật nhỏ bé
Nửa đôi mắt em nhìn đời thật khẽ
Nửa nụ cười nửa giọt nước mắt rơi
..........................................
Đó là những gì tôi còn lại
Hỏi người rằng tôi có được bình yên????
hrt
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36641
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Fri Apr 16, 2010 12:58 pm

Đã một năm rùi anh à! mới đó mà nhanh thật. Em không biết mình đã bao lần nhớ, bao lần khóc cho anh. Thời gian cứ trôi mãi miết, hàng cây vẫn đứng đó, dòng sông vẫn lãng đãng ôm những nhành hoa lục bình vào lòng.
Em chưa bao giờ trách anh tại sao như thế! Nhưng em biết em rất buồn khi mất anh. hãy ngủ yên đi anh của em
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thiên hạ đệ nhất công tử
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 1938
Age : 28
Đến từ : TPHCM
Châm ngôn sống : sự sống nảy sinh từ trong cái chết,hạnh phúc hiện hình từ những hi sinh gian khổ, trên đời này không có con đường cùng,chỉ có những ranh giới,điều cốt yếu là phải biết vượt qua những ranh giới ấy...
Số lần được cám ơn : 77
Điểm : 32983
Ngày tham gia : 16/03/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0.0000001/100
Hài hước:
10/1  (10/1)
Nội tâm:
10000/1  (10000/1)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Fri Apr 16, 2010 5:27 pm

Hạnh phúc hay là nỗi đau
Đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt!
Cố lên chị của em à,Đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, chị em mình cũng giống nhau cả thôi chị à.Cố lên chị nhá
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
denvoinguoiay
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 31
Age : 33
Đến từ : phú thọ
Châm ngôn sống : quá khứ lá kinh nghiệm...hiện tại là phấn đấu..tương lai là của mình..giàu nghèo là số phận..
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 29943
Ngày tham gia : 21/04/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
50/50  (50/50)
Nội tâm:
50/50  (50/50)

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Fri Apr 23, 2010 7:13 am

bài của ban quản trị maylangdu viết rất hay nhưng yêu cầu bạn viết đúng chính tả nha...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
daquy.trang
Thành viên mới
Thành viên mới
avatar

Tâm trạng : shock
Nam
Tổng số bài gửi : 10
Age : 33
Đến từ : TPHCM
Châm ngôn sống : Đừng quên ta em nhé!
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 28620
Ngày tham gia : 18/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   Fri Aug 20, 2010 9:34 am

Quá khứ đã chìm sâu lâu rồi em à!
Đừng buồn nữa nhé
Đọc bài viết của maylangdu buồn quá nhưng nó mang một tình cảm làm cho người ta vương vấn
Tự dưng thấy một sự đồng cảm dâng lên
Anh không biết nói gì hơn chỉ mong rằng maylangdu sẽ mãi là cô bé hồn nhiên và tinh ranh giống như anh đã từng biết
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhành hoa trắng cho anh!   

Về Đầu Trang Go down
 

Nhành hoa trắng cho anh!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Giao lưu :: Tâm sự- Gỡ rối-