Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 "nơi mùa đông luôn ấm áp"_chung_viet_8x4"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
CHUNG_VIET_8X4
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : happy
Nam
Tổng số bài gửi : 1037
Đến từ : BẮC GIANG
Châm ngôn sống : phai biet chap nhan su that
Số lần được cám ơn : 51
Điểm : 34988
Ngày tham gia : 24/05/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
70/100  (70/100)
Nội tâm:
991/1000  (991/1000)

Bài gửiTiêu đề: "nơi mùa đông luôn ấm áp"_chung_viet_8x4"   Sun Aug 15, 2010 5:21 pm


chung_viet_8x4
chung_viet_8x4
xin chào
các bạn thân yêu?

______________________________________________________
hôm nay bạn thế nào
nếu bạn trả lời đuọc câu hỏi này bạn đã có hạnh phúc rồi đấy
chúc mừng bạn

................................
"trong cuộc sống không có thứ gì là bất biến"

( halowin )


chung_viet_8x4


Được sửa bởi CHUNG_VIET_8X4 ngày Sun Aug 15, 2010 10:54 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vnthutinh.com.vn
SyLar
Thành viên mới
Thành viên mới
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 3
Age : 27
Đến từ : vùng đất lạ
Châm ngôn sống : Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 29661
Ngày tham gia : 07/05/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: "nơi mùa đông luôn ấm áp"_chung_viet_8x4"   Sun Aug 15, 2010 8:17 pm

Oh My God!!!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
CHUNG_VIET_8X4
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : happy
Nam
Tổng số bài gửi : 1037
Đến từ : BẮC GIANG
Châm ngôn sống : phai biet chap nhan su that
Số lần được cám ơn : 51
Điểm : 34988
Ngày tham gia : 24/05/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
70/100  (70/100)
Nội tâm:
991/1000  (991/1000)

Bài gửiTiêu đề: Re: "nơi mùa đông luôn ấm áp"_chung_viet_8x4"   Sun Aug 15, 2010 10:55 pm

Trêi vÒ tèi ,giã rÐt cø lµm nhît nh¹t nh÷ng lµn da chiÕc ¸o Êm kho¸c trªn m×nh cËu tr¶i b­íc trªn con ®­êng kØ niÖmmµ ngµy nµo ®i bªn em cho dï trêi còng gi¸ l¹nh thÕ nµy,con ®­êng,vØa hÌ,hµng c©y xanh rîp bãng nh÷ng ngän ®Ìn ®ªm ®á lõ ch¶i dµi tËn xa s«i.cËu ng¾m nh×n nh÷ng dßng ng­êi l­ít ngang chËm d·i vµ b×nh yªn.mét nçi nhí h»n s©u trong tr¸i tim thøc giÊc cËu t×m kiÕm,kiÕm t×m mét chót kØ niÖm theo mmçi b­íc ch©n.nh÷ng quµy b¸n kem ngú x­a b©y giê vÉn cßn ®ã,nã ®· th­a v¾ng ng­êi h¬n v× giê ®ang gi÷a ®«ng.[/size]

Ngµy ®ã…mïa ®«ng cña hai n¨m vÒ trøoc..?mét c¶m xóc trùc trµo trªn khoÐ m¾t khiÕn nh÷ng sîi tãc tr­íc tr¸n nhÑ bay?!n¬i nµy hai n¨m råi cËu ch­a in dÊu ch©n.sau hai n¨m cËu trë vÒ tõ mét n¬i xa l¾m,cËu ra ®i v× t­¬ng lai cña cËu vµ giê cËu trë vÒ…?vÉn con ®­êng ®ã,n¬i ®©y cËu thÊy b×nh yªn trong tim.

“xin lçi anh?em kh«ng biÕt lµ anh ®ang d¹o b­íc,®· lµm anh giËt m×nh em rÊt xin lçi?”c« bÐ ®ang hån nhiªn phãng xe ®¹p v« t×nh va vµo cËu chØ biÕt cói mÆt mµ khÈn kho¶n xin lçi!cËu còng kh«ng ®Ó t©m v× trong cËu bao c¶m xóc ®ang bña v©y lµm cËu thÉn thê.c« bÐ xin lçi song l¹i ngåi lªn xe nhÑ b­íc theo vßng xe vôt lªn phÝa tr­íc cËu.bçng nhiªn cËu giËt m×nh tiÕng nãi Êy?..giäng nãi ®ã?....sao???...cËu nh×n nhanh vÒ phÝa tr­íc gäi giËt giäng?”c« bÐ ¬i?phiÒn em n¸n lai mét chót .cã con ®­êng nµo tíi víi “cÇu vång”kh«ng em?c« bÐ kh«ng ®¹p tiÕp n÷a chiÕc xe dõng l¹i c« bÐ ®øng lÆng thin him bÆt?? MÆt vÉn cói nh×n ®­êng? CËu ®øng phÝa sau c« bÐ chõng n¨m,s¸u mÐt bªn lÒ lÆng lÏ ch¨m chó nh×n .lÆng lÏ tiÕn dÇn vÒ phÝa bãng ng­êi con g¸i m¶nh mai tr­íc mÆt ,chØ cßn 5m,råi 4m,3m,2m…rÊt gÇn c« bÐ råi ,chØ cßn b­íc ch©n cuèi cïng…..c« bÐ vÉn lÆng thinh bÊt ®éng,chiÕc ch©n trèng xe ®· bu«ng!c« bÐ ®øng suèng mÆt ®­êng hai tay vÉn ®¹t trªn tay l¸i??cËu lªn tiÕng “em biÕt n¬i ®ã chØ gióp anh ,anh cÇn ®Ðn n¬i ®ã t×m l¹i ng­êi con g¸i anh yªu th­¬ng mong nhí?h·y cho anh biÕt ?xin em hay cho anh biÕt v× anh rÊt nhí ng­êi ®ã?em lµm ¬n?.....?

”bçng c« bÐ quay l¹i mÆt vÉn cói ,ch¹y ïa vÒ phÝa cËu ,c¶ ng­êi cËu c« bÐ «m thËt chÆt .

_“hai n¨m qua anh ®· ë ®©u?
Hai n¨m qua anh ®· lµm g× ?sao kh«ng gäi hay viÕt th­u cho em dï chØ mét dßng,mét c©u?_c¶ ngµy anh ®i?sao kh«ng ®Õn t×m em???

_anh lÆng lÏ ®i kh«ng nãi víi em mét lêi ,®Ó em hoµi nghi,lo l¾ng c¬ chø?

_anh cã biÕt hai n¨m qua em nhí anh nhiÒu l¾m kh«ng?

_hai n¨m qua anh cã biÕt em ®· sèng khæ së v× nhí anh nhu thÕ nµo kh«ng?

_hai n¨m qua anh cã bao giê nghÜ anh l¹i lµm thÕ víi em?..em sÏ rÊt buån kh«ng??..sao anh …….trë l¹i lµm g× n÷a?

_sao anh trë l¹i ®©y lµm g× n÷a?....sao anh l¹i cho em nh÷ng nçi buån vµ nhí anh suèt hai n¨m qua.?anh trë vÒ lµm g× ?vßng tay c« bÐ vÉn siÕt chÆt lÊy cËu.mÆt gôc ch­íc ngùc cËu cø thÕ nãi, tiÕng nãi ngäng l¹i,®øt qu·ng.c« ®· khãc?c« khãc ngay trong lßng cËu gi­òa ®ªm ®«ng.cËu ®øng v÷ng nh­ mét c©y c« thô,hai c¸nh tay dang réng tr­íc mÆt,cËu tõ tõ thu ®«i tay l¹i s¸t ng­êi em vµ «m em thËt s¸t c¬ thÓ m×nh,cËu nhÑ nhµng dÞu d¹ng ®Æt khu«n mÆt cña m×nh lªn bê vai nh« lªn cña em,mÆc cho em ®ang nÊc nh÷ng tiÕng nÊc nghÑn ngµo trong vßng tay.mÆc cho mäi ¸nh m¾t huyÒn bÝ cña dßng ng­êi ®ang h­íng vÒ hai ng­êi ®Çy hoµi nghi?
]_th«i ®i?em ®õng nh­ thÕ n÷a?em ®õng nh­ thÕ n÷a?nÝn ®i em?®õng khãc n÷a em µ?em cø nh­ vËy anh ®au lßng l¾m.?”cËu cµng siÕt ch¨t ®«i tay h¬n !!
]_ph¶i?anh ®· lµm nh­ thÕ ®Êy,cho dï em hËn anh,c¨m ghÐt anh,th× sao chø?ch¼ng sao víi anh hÕt .em biÕt ch­a?tiÕng cËu kh«ng cßn nuét nµ ,®Çy dÞu dµng ®­îc n÷a nh­ nghÑn l¹i n¬i cæ .cËu «m chÆt em bªn m×nh h¬n.

_th«i !em ®õng khãc n÷a em……em cã nÝn ®i kh« « « « « «ng???anh….®Ó mÆc em b©y giê ®©y nµy?¸nh m¾t cËu loang l¸ng ¸nh ®Ìn ®ªm «m chÆt em trong vßng tay
]_em cø nh­ thÕ ®i ,cø hËn anh ®i?giê anh ®· trë vÒ,ngay trong vßng tay cña em ®Êy th«I th× em cø nh­ thÕ ®i ®Ó cho nçi ®au trong tim anh,time m suet hai n¨m qua vïng vÉy,®Ó nçi nhí trong anh ,trong em suèt hai n¨m qua kh«ng lµm chóng m×nh xa c¸ch n÷a?!.anh lµ ai chø?anh lµ g× trong tr¸I tim em ®©u?em ®©u ph¶I lµ b¹n b×nh th­êng cña anh ®©u c¬ chø?anh trë vÒ ®©y rråi cho em thÝch sö anh thÕ nµo anh còng sÏ ph¶n kh¸ng l¹i th«i?_c« bÐ vÉn kh­ kh­ «m thËt chÆt cËu trong vßng tay .cã lÏ c¸I gi¸ l¹nh cña mïa ®«ng lóc nµy chung quanh hai ng­êi ch¼ng thÓ lµm g× ®­îc tr¸I tim ®ang trµn ngËp yªu th­¬ng ©m ¸p._sao anh nì lµm thÕ víi em hë anh?sao anh nì nhÉn t©m víi em c¬ chø?

_ph¶I anh lµm vËy ®Êy?....em còng biÕt råi cßn g× th× em cßn yªu ah n÷a kh«ng?c« kh«ng nãi g× .chØ khãc vµ biÕt khãc nøc në trong vßng tay cña cËu.xiÕt chÆt ®«I tay yÕu ®uèi cña c« nh­ muèn gi÷ chÆt anh bªn c« m·I m·i.

_anh lµm vËy chØ v× anh qu¸ Ých kû ®i t×m nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp cho h¹nh phóc ngµy mai mµ anh ®ag cã th× anh lµm vËy víi em,em cø hËn anh ®i?cø ghÐt bá anh ®i???

_kh«ng?...?em kh«ng tr¸ch anh ®©u?em kh«ng hËn anh ®©u?em kh«ng bá anh ®©u?em kh«ng ®Ó anh bá ®i lÇn n÷a ®©u .anh ph¶I ë bªn em m·I m·i?anh ph¶I bï ®¾p l¹i tán th­¬ng anh ®· g©y ra cho em suet hai n¨m qua?nÕu kh«ng?em sÏ kh«ng bá h¹nh phóc nµy?®¸nh mÊt h¹nh phóc cña em?nh­ng em sÏ bá anh nÕu anh cßn lµm nh­ thÕ víi em n÷a.?c« bÐ khãc to h¬n,vÕt th­¬ng dÇn còng dÞu lµnh l¹i trong tim .

-em cã biÕt kh«ng?anh ®· ®I t×m em suet c¶ buæi trªn con ®­êng nµy.®©y lµ n¬I ®Çu tiªn anh muèn ®Õn khi trë vÒ.anh tin em sÏ vÉn ë n¬i ®©y chê anh.anh tin em vÉn ë ®©y ®îi anh trë vÒ.vµ anh ®· gÆp ®­îc em sÏ ch¼ng cßn kho¶ng c¸ch nµo chia rÏ chóng ta them nua ?_sao anh vÒ kh«ng dªn t×m em ngay?sao anh vÒ mµ kh«ng cho em ®u­îc biÕt?

_anh ®i ®©u ,lµm g×,ë ®©u anh ®· kh«ng cho em biÕt råi th× sao anh ph¶i ®Õn t×m em c¬ chø?anh ®Õn ®©y t×m em v× anh biÕt anh chØ cã thÓ t×m ®­îc yªu th­¬ng cña m×nh ,t×m ®­îc em ë m¬I nµy.n¬I nµy cã h¹nh phóc cña anh,cã em ®ang bªn anh n÷a.bu«ng anh ra ®i?anh nãng qu¸ ???...c« tõ tõ níi láng ®«I tay mÒm cña m×nh ra.cËu nhÑ ®­a hai tay n©ng khu«n mÆt em lªn .em vÉn cói mÆt nhÑ lÊy v¹t ¸o lau nh÷ng giät n­íc m¾t ®­îm trªn khoÐ mi,m¾t em ®á ngÇu,em vÉn thót thÝt kh«ng ngít .cËu nhÑ nhµng ®¨th mét nô h«n yªu th­¬ng lªn vÇng tr¸n bÞ nh÷ng sîi tãc th­a che dñ suèng,nhÑ vÐn nh÷ng sîi tãc cña em …ngèc l¾m…nh×n s©u vµo m¾t em thËt l©u………l©u ……l©u……råi l¹i «m em thËt chÆt /”em ngèc l¾m em biÕt ch­a?em cã muèn lµm b¹n b×nh th­êng cña anh kh«ng?

_em kh«ng muèn lµm b¹n b×nh th­êng cña anh bao giê c¶?

_anh kh«ng bao giê chÊp nhËn em lµ mét ng­êi b¹n b×nh th­êng cña anh ®©u mµ em t­ëng bë?em chØ lµ ng­êi anh yªu th«i.?cËu nãi råi nhÑ ®Æt bê m«i cña m×nh xoa lªn ®«i bµn tay em._h¹nh phóc cña anh lµ ë ®©y?chÝnh n¬i ®©y?mµ sao anh thÊy xa qu¸ hë em?xa ®Õn nçi anh kh«ng nh×n thÊy n÷a.v× em ë trong tim anh ®©y nµy.v× em ®©u cã xa anh thÕ?_®¸nh cho anh mét c¸I nµy..?_?..®«I bµn tay c« thôi m¹nh vµo ngùc cËu thÕ lµ lµm cËu l¹i ph¶I «m em ch¨t h¬n.

_anh cã biÕt kh«ng ?suèt hai n¨m xa anh kh«ng ai bªn em,em bao ®ªm còng ë trªn con ®­êng nµy lª b­íc.. nh÷ng b­íc ch©n kiÕm t×m anh trong hy väng anh sÏ trë vÒ .em ®· tin anh sÏ trë vÒ bªn em.anh sÏ trá vÒ cïng em d¹o b­íc trªn con ®­êng h¹nh phóc nµy.vµ giê ®©y ­íc nguyÖn Êy ®· mang anh vÒ bªn em.em sÏ kh«ng bu«ng tay khái anh n÷a ®©u!.em sÏ kh«ng ®Ó anh ra ®I nh­ lÇn tr­íc n÷a ®©u.h·y ë bªn em?h·y cho em h¹nh phóc nh­ con tim em vÉn tin n¬I anh?anh nhÐ?..........

……………..mét kho¶nh kh¾c ®Þnh mÖnh ,hay mét gi©y ng¾n ngñi cña h¹nh phóc.®ã lµ tÊt c¶ t×nh yªu mang nh÷ng tr¸I tim kh¸t khao yªu th­¬g t×m vÒ tæ Êm,cho dï thêi gian,kh«ng bao giê trë l¹i vµ dµi ®»ng ®½ng nh­ nh÷ng ngän ®Ìn ®ªm s¸ng ch¹y d¹i vÒ phÝa b×nh minh.V× CHò KIÕM t×m h¹nh phuc

*******************************************************************************************

______________________________________________________
hôm nay bạn thế nào
nếu bạn trả lời đuọc câu hỏi này bạn đã có hạnh phúc rồi đấy
chúc mừng bạn

................................
"trong cuộc sống không có thứ gì là bất biến"

( halowin )


chung_viet_8x4
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vnthutinh.com.vn
CHUNG_VIET_8X4
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : happy
Nam
Tổng số bài gửi : 1037
Đến từ : BẮC GIANG
Châm ngôn sống : phai biet chap nhan su that
Số lần được cám ơn : 51
Điểm : 34988
Ngày tham gia : 24/05/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
70/100  (70/100)
Nội tâm:
991/1000  (991/1000)

Bài gửiTiêu đề: Re: "nơi mùa đông luôn ấm áp"_chung_viet_8x4"   Tue Aug 17, 2010 8:37 pm

có những cuộc tình êm ả như dòng sông
có những tình yêu ngậm ngùi trong đau đớn
nhưng dù đớn đau cay đắng hay êm đềm bình lặng cũng bởi đó là tình yêu?

______________________________________________________
hôm nay bạn thế nào
nếu bạn trả lời đuọc câu hỏi này bạn đã có hạnh phúc rồi đấy
chúc mừng bạn

................................
"trong cuộc sống không có thứ gì là bất biến"

( halowin )


chung_viet_8x4
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vnthutinh.com.vn
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: "nơi mùa đông luôn ấm áp"_chung_viet_8x4"   

Về Đầu Trang Go down
 

"nơi mùa đông luôn ấm áp"_chung_viet_8x4"

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Viết về cuộc tình của tôi-